GALAXY

Dự án cá nhân về vẽ minh hoạ được ydat thực hiện cuối năm 2022.

Tool: Adode illustrator

ydat/01/2022